Тестування учасників конференції Пухлини шлунково-кишкового тракту – чи достатньо хірургії?

тотальна неоад’ювантна терапія раку прямої кишки включає:

тільки хіміотерапію
тільки променеву терапію
комбінацію хіміотерапії та променевої терапії

тотальна неоад’ювантна терапія раку прямої кишки зазвичай включає комбінацію хіміотерапії та променевої терапії. це є стандартним підходом у лікуванні раку прямої кишки перед хірургічним втручанням.

неоад’ювантна терапія використовується для зменшення розмірів пухлини, зниження її активності та покращення умов для подальшого хірургічного видалення. хіміотерапія та променева терапія в поєднанні мають більший ефект порівняно з окремим застосуванням. після неоад’ювантної терапії проводять операцію для видалення пухлини та можливої лімфатичної метастазії.

цей підхід до лікування є ефективним у контролі та лікуванні раку прямої кишки, дозволяючи зберегти функції кишечнику і покращити прогноз для хворого. звісно, план лікування може різнитися залежно від стадії раку та індивідуальних особливостей пацієнта, тому завжди важливо звертатися до професійного медичного консультанта для визначення найбільш підходящого плану лікування.

ад’ювантна терапія при iii стадії раку прямої кишки має кращі віддалені результати, ніж неоад’ювантна терапія

так
ні

ні, ця інформація недостовірна.

зазвичай, неоад’ювантна терапія (проводиться перед операцією) і ад’ювантна терапія (проводиться після операції) використовуються в комбінації для лікування раку прямої кишки стадії iii. застосування цих терапевтичних підходів залежить від багатьох факторів, включаючи стадію пухлини, стан хворого, медичні рекомендації, доступні методи лікування та протоколи.

не існує загальноприйнятої конкретної терапії, яка б гарантувала кращі віддалені результати для всіх пацієнтів з раком прямої кишки стадії iii. кожен випадок є унікальним, і план лікування повинен бути індивідуальним, зроблений на підставі консультацій з лікарем-онкологом і мультидисциплінарної команди медичних фахівців.

лікування раку прямої кишки стадії iii зазвичай комбінується хірургічна екстирпація пухлини (операція), хіміотерапія та/або променева терапія, а також можливо імунотерапія. ці терапії можуть застосовуватися в різних послідовностях залежно від медичної стратегії та відповіді хворого на лікування.

відповідно даним дослідження prodige 7 (2021) використання технології hipec у пацієнтів із перитонеальним канцероматозом

має перевагу у покращенні результату лікування
не має переваг у покращенні результату лікування

дослідження prodige (protocol for diagnosis and treatment of patients with localized gastrointestinal cancer) дійсно проводилося для оцінки ефективності гіпертермічної інтраопераційної перитонеальної хіміотерапії (hipec) у пацієнтів з перитонеальним канцероматозом, особливо в контексті раку прямої кишки та інших видів гастроінтестинальних пухлин. важливо пам’ятати, що результати досліджень можуть бути суперечливими, а також впливати на результати можуть інші фактори, такі як стадія захворювання, стан пацієнта, застосовані протоколи лікування та інші.

внутрішньоартеріальна хіміотерапія при колоректальному раку використовується для

лікування резистентого до внутрішньовенної хіміотерапії поширеного колоректального раку
лікування ізольованих нерезектабельних метастазів колоректального раку у печінку
лікування перитонеальних метастазів колоректального раку
лікування ізольованих нерезектабельних метастазів колоректального раку у легені

внутрішньоартеріальна хіміотерапія (вах) може застосовуватися для лікування декількох форм колоректального раку, але її основне використання пов’язане з лікуванням ізольованих нерезектабельних метастазів колоректального раку у печінку.

вах є спеціальною формою хіміотерапії, при якій препарати прямо постачаються в артеріальне судинне ліжко, що живить пухлину, з метою забезпечити більшу концентрацію лікарських речовин в самій пухлині, але з нижчим впливом на здорові тканини. цей метод дозволяє збільшити ефективність лікування у деяких ситуаціях.

застосування вах може бути використано для:

  1. лікування ізольованих нерезектабельних метастазів колоректального раку у печінку, коли пухлини є обмеженими і можливе їх локальне лікування.

інші варіанти можуть також розглядатися:

  1. лікування перитонеальних метастазів колоректального раку, коли рак поширився на брюшину і стандартні методи лікування можуть бути недостатньо ефективними.
  2. в деяких випадках, коли рак є резистентним до внутрівенної хіміотерапії, може розглядатися вах як альтернатива.
  3. для паліативного лікування в поширеному колоректальному раку для полегшення симптомів і зниження розмірів пухлини з метою покращення якості життя пацієнта.

враховуючи різні клінічні ситуації, прийняття рішення щодо використання вах має базуватися на індивідуальному підході лікаря і обговоренні з пацієнтом щодо можливостей лікування та очікуваного ефекту.

Є питання? Запитай в чаті з ШІ!

який молекулярний показник а сьогоднішній день є стандартом визначення чутливості злоякісних пухлин ободової кишки до імунотерапії

cps
msi/dmmr
pd-l1

на сьогоднішній день, стандартом визначення чутливості злоякісних пухлин ободової кишки до імунотерапії є показник msi/dmmr (мікросателітна нестабільність / дефіцити спарення в генах). цей показник вказує на виявлення дефектів у системі ремонту днк пухлинних клітин, що робить їх більш вразливими до імунотерапії.

пухлини з високим рівнем msi або дефіцитами спарення в генах можуть показувати високу відповідь на імунотерапію, зокрема інгібітори програмованої смерті (pd-1) або програмованої смерті ліганду-1 (pd-l1). ці ліки працюють, зблоковуючи механізми, які підсилюють імунний відповідь і дозволяють імунній системі більше ефективно боротися з пухлинами.

інші молекулярні показники, такі як cps (число клітин, що експресують pd-l1), також використовуються для визначення ефективності імунотерапії у деяких типах раку, але в ободовій кишці, особливо у випадках колоректального раку, msi/dmmr визнано основним показником для вибору імунотерапевтичного лікування.

пацієнти, які мають повну патогістологічну відповідь на лікування раку прямої кишки, можуть бути не оперовані, а знаходитись на спостереженні

так
ні

так, це правда. пацієнти, які мають повну патогістологічну відповідь на лікування раку прямої кишки, можуть бути знаходитись на спостереженні і не потребувати оперативного втручання. цей підхід відомий як “спостереження після неоад’ювантної терапії” або “спостереження після лікування перед операцією”.

коли пацієнти з діагнозом раку прямої кишки отримують неоад’ювантну терапію (зазвичай комбінацію хіміотерапії та променевої терапії) перед операцією для зменшення розмірів пухлини та зниження активності ракових клітин, може статись так, що після підходящого лікування вдається досягти повної патогістологічної відповіді. це означає, що після операції патологічне дослідження зразків тканини не виявляє жодних залишків ракових клітин. таким чином, пухлина повністю відповідала на терапію.

у випадках повної патогістологічної відповіді пацієнти можуть бути вибраними для спостереження, а не негайної операції. такий підхід має переваги, такі як уникнення хірургічного втручання з його можливими ускладненнями та збереження функціональності прямої кишки. вони регулярно перевірятимуться медичними фахівцями і можуть продовжувати інші форми лікування, якщо це необхідно.

звісно, вибір між спостереженням і оперативним лікуванням залежить від багатьох факторів, таких як стадія раку, рівень ризику, здоров’я пацієнта та його власні уподобання. рішення повинно бути прийняте на основі індивідуальної оцінки ситуації пацієнта і дискусії з медичними спеціалістами.

яка шкала використовується для діагностики передракових захворювань шлунка

the asa score
the child pugh scale
the apgar score
the olga/olgim score

для діагностики передракових захворювань шлунка використовується шкала olga/olgim.

olga (operative link on gastritis assessment) та olgim (operative link on gastritic intestinal metaplasia) – це дві різні шкали, які використовуються для оцінки ступеня гастриту і змін, що можуть передувати розвитку раку шлунка.

olga шкала оцінює ступінь гастриту, зокрема пошкодження слизової оболонки шлунка, що може бути спричинено хронічним відповіддю на інфекцію h. pylori або інші фактори. olgim шкала, у свою чергу, визначає наявність інтестинальної метаплазії, що є передраковим станом.

ці шкали допомагають ідентифікувати пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку раку шлунка або передракових станів. при вчасному виявленні таких станів можна здійснити відповідну профілактику або лікування, що може допомогти попередити розвиток раку шлунка або виявити його на ранніх стадіях, коли шанси на успішне лікування більше.

золотим стандартом хіміотерапії при раку шлунку/стравохідно-шлункового з’єднання є схема folfirinox

так
ні

ні, це не вірно. схема folfirinox не є золотим стандартом хіміотерапії при раку шлунку або стравохідно-шлункового з’єднання. folfirinox – це комбінаційна хіміотерапія, яка зазвичай використовується для лікування деяких видів раку, зокрема підшлункової залози (підшлункової раку).

стандартними схемами хіміотерапії для раку шлунку або стравохідно-шлункового з’єднання можуть бути інші комбінації препаратів. наприклад, 5-фторурацил (5-fu), кацитабін, оксаліплатин, ірінотекан та інші можуть застосовуватися в різних комбінаціях для лікування цих видів раку.

вибір конкретної схеми хіміотерапії залежить від багатьох факторів, таких як стадія раку, стан пацієнта, його загальний стан здоров’я, протоколи лікування, доступність лікарських засобів та інші фактори. призначення хіміотерапії має бути здійснене медичним спеціалістом, враховуючи всі особливості кожного конкретного випадку.

при мікросателітно-нестабільних (msi-h) пухлинах шлунку/стравохідно-шлункового з’єднання стандартом залишається комбінована хіміо-імунотерапія, а не імунотерапія

так
ні

Приєднуйтесь до нашого Телеграм-каналу: @news_reporter_ua

Залишити коментар

Опубліковано на 27 07 2023. Поданий під Здоров'я. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете залишити відгук або трекбек на цю запис


Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".