https://reporter.zp.ua

W JAKICH SKŁADACH ORZEKAJĄ SĄDY ADMINISTRACYJNE

Редактор: Михайло Мельник

Ви можете поставити запитання спеціалісту!

Co to są sądy administracyjne?

Sądy administracyjne są częścią polskiego systemu sądownictwa, odpowiedzialne za kontrolowanie działań administracji publicznej. Orzekają one w sprawach dotyczących legalności decyzji administracyjnych oraz działań i zaniechań organów administracji publicznej. Składy orzekające tych sądów mogą różnić się w zależności od instancji oraz specyfiki rozpatrywanej sprawy.

Składy orzekające w sądach administracyjnych

Sądy Wojewódzkie

Wojewódzkie Sądy Administracyjne (WSA) są pierwszą instancją w sprawach administracyjnych. Orzekają one w składach trzyosobowych, złożonych z sędziów sądów administracyjnych. Wyjątkowo w sprawach mniej skomplikowanych, przewodniczący sądu może zarządzić rozpatrzenie sprawy przez skład jednoosobowy.

Rola przewodniczącego składu

Przewodniczący składu sądzącego pełni kluczową rolę w procesie orzekania. Jego zadaniem jest kierowanie przebiegiem rozprawy, dbanie o przestrzeganie procedur oraz wprowadzanie ładu w dyskusji między stronami. Przewodniczący przygotowuje również projekt wyroku, który następnie podlega głosowaniu przez cały skład orzekający.

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) jest sądem drugiej instancji, który rozpatruje skargi kasacyjne od wyroków WSA. Orzekanie w NSA odbywa się zazwyczaj w składzie trzyosobowym. W sprawach o szczególnie dużym znaczeniu prawnym lub zawiłych, skład może być powiększony do pięciu lub nawet siedmiu sędziów.

Zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego

NSA nie tylko rozpatruje skargi kasacyjne, ale również pełni funkcję nadzorczą nad działalnością sądów wojewódzkich. Sąd ten ma prawo uchylać wyroki WSA, jeśli uzna, że doszło do naruszenia prawa, i może przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez inny skład WSA.

Specjalne składy orzekające

Skład jednoosobowy

Jak wspomniano wcześniej, w pewnych sytuacjach wojewódzkie sądy administracyjne mogą orzekać w składzie jednoosobowym. Dotyczy to najczęściej spraw, które są mniej skomplikowane pod względem prawnym i nie wymagają szerokiej analizy dowodów. Przewodniczący sądu decyduje o tym, czy dana sprawa może być rozpatrzona w takim trybie.

Składy rozszerzone

W szczególnie skomplikowanych sprawach lub takich, które mają duże znaczenie precedensowe, zarówno WSA, jak i NSA mogą orzekać w składach rozszerzonych. Takie składy mogą liczyć pięć, siedem lub nawet więcej sędziów. Decyzja o powołaniu składu rozszerzonego jest zazwyczaj podejmowana przez przewodniczącego sądu lub prezesa sądu.

Є питання? Запитай в чаті зі штучним інтелектом!

Proces orzekania

Przebieg rozprawy

Proces orzekania w sądach administracyjnych jest formalny i ściśle regulowany przepisami prawa. Rozprawa zaczyna się od przedstawienia sprawy przez przewodniczącego składu. Następnie strony mają możliwość przedstawienia swoich argumentów. Sąd może również przeprowadzić postępowanie dowodowe, jeśli uzna to za konieczne. Po zamknięciu rozprawy sąd przystępuje do narady, podczas której sędziowie wymieniają się poglądami na temat sprawy i głosują nad wyrokiem.

Wydanie wyroku

Wyrok jest wynikiem głosowania wszystkich sędziów biorących udział w rozprawie. Jeśli orzekanie odbywa się w składzie trzyosobowym, wyrok zapada większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Wyrok jest ogłaszany publicznie, a jego uzasadnienie jest sporządzane na piśmie i doręczane stronom postępowania.

Składy orzekające w sądach administracyjnych różnią się w zależności od instancji i specyfiki sprawy. Wojewódzkie Sądy Administracyjne orzekają zazwyczaj w składach trzyosobowych, z możliwością składu jednoosobowego w sprawach mniej skomplikowanych. Naczelny Sąd Administracyjny orzeka w składach trzyosobowych, które mogą być powiększone w sprawach o większym znaczeniu. W szczególnych przypadkach mogą być powoływane składy rozszerzone, które zapewniają głębszą analizę prawną.

FAQ

1. Kto decyduje o składzie orzekającym w sądzie administracyjnym?

Decyzję o składzie orzekającym podejmuje przewodniczący sądu lub osoba pełniąca funkcję przewodniczącego w danej sprawie.

2. Czy wszystkie sprawy w sądach administracyjnych są rozpatrywane w składach trzyosobowych?

Nie, w pewnych przypadkach wojewódzkie sądy administracyjne mogą orzekać w składzie jednoosobowym, szczególnie w mniej skomplikowanych sprawach.

3. Jakie sprawy trafiają do Naczelnego Sądu Administracyjnego?

NSA rozpatruje skargi kasacyjne od wyroków wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne.

4. Czy możliwe jest, aby skład orzekający liczył więcej niż trzech sędziów?

Tak, w szczególnie skomplikowanych lub ważnych sprawach skład orzekający może być powiększony do pięciu lub siedmiu sędziów.

5. Co się dzieje, gdy sąd administracyjny stwierdzi naruszenie prawa przez organ administracyjny?

Sąd może uchylić decyzję administracyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ administracyjny lub wydać własne rozstrzygnięcie w sprawie.

У вас є запитання чи ви хочете поділитися своєю думкою? Тоді запрошуємо написати їх в коментарях!

Приєднуйтеся до нашого чату: Телеграм!
У вас є запитання до змісту чи автора статті?
НАПИСАТИ

Залишити коментар

Опубліковано на 16 06 2024. Поданий під Odpowiedzi. Ви можете слідкувати за будь-якими відповідями через RSS 2.0. Ви можете подивитись до кінця і залишити відповідь.

ХОЧЕТЕ СТАТИ АВТОРОМ?

Запропонуйте свої послуги за цим посиланням.
Контакти :: Редакція
Використання будь-яких матеріалів, розміщених на сайті, дозволяється за умови посилання на Reporter.zp.ua.
Редакція не несе відповідальності за матеріали, розміщені користувачами та які помічені "реклама".